Vanhemmuuden kysymykset

Rajojen asettaminen nuorelle

Nuori tarvitsee tilaa itsenäistyä, mutta edelleen hänen vanhempansa tuki, huolenpito ja aika on tärkeää.
Vanhemman on hyvä yrittää löytää sopiva tasapaino tilan ja rajojen välillä.

Nuoren kehityksen kannalta myönteisintä on, että nuori saa vähitellen lisää liikkumatilaa ja vapautta.
Vanhemman tulee kuitenkin huolehtia nuoren turvallisuudesta. Lisäksi kannattaa luoda suhdetta
vanhempana nuoreen, vaikka se välillä nuoren tunnemyrskyissä onkin vaikeaa. Vanhemman ja nuoren suhteen on hyvä
pysyä avoimena ja luottamuksellisena. Kohtuulliset rajat tukevat nuoren myönteistä itsenäistymistä.
Nuoren on tärkeä saada kokea, että häneen luotetaan ja häneen aletaan pikku hiljaa suhtautua kuin tulevaan
aikuiseen. Rajoitukset perustuvat siihen, että nuori on vielä kypsymätön ja tarvitsee aikuisen suojaa.

Kohtuulliset rajat
Rajojen tarkoituksena on turvata nuoren hyvinvointi. Ne eivät saa olla vanhemman mielivaltaa. Jos vanhempi
kontrolloi liikaa nuoren elämää, niin nuori voi kehittyä ihmiseksi, jolta puuttuu oma tahto ja
uskallus.

Vanhempana sinun ei tarvitse tietää kaikkea nuoren elämästä. Nuoren yksityisyyttä kunnioittava vanhempi antaa
nuorelle mahdollisuuden henkiseen ja fyysiseen tilaan, johon vanhemmalla ei ole asiaa ilman nuoren lupaa.
Nuori tarvitsee kuitenkin vanhempansa läsnäoloa ja vanhemman aitoa kiinnostusta tekemisiään kohtaan.
Vanhemman on hyvä järjestää kahdenkeskeisiä hetkiä nuoren kanssa. Tällöin vanhemmalla on hyvä mahdollisuus
osoittaa nuorelle kiinnostustaan tämän maailmaan.

Myös nuori saa määritellä rajoja vanhemmalleen. Hänellä on oikeus olla nuori ilman aikuisten murheita.
Nuoren on voitava kokea, että esimerkiksi vanhemman vaikea elämäntilanne tai hyvinvointi ei ole hänen
vastuullaan.

Mistä asioista nuori voi päättää itse?

Nuoren on itse saatava päättää persoonallisuuteensa ja yksityiselämäänsä
liittyvistä asioista. Tällaisia asioita ovat mm. nuoren mielipiteet, oma ulkonäkö, musiikkimaku
tai se, minkälainen ihminen nuori haluaa olla.

Millaiset asiat sitten kuuluvat nuoren päätösvaltaan ja mistä vanhempi edelleen päättää?

Nuori on kypsymätön ottamaan vastuun kaikista asioita ja on asioita joihin vanhemman on ehdottomasti puututtava.
Näitä ovat mm.
lakien ja asetusten määrittelemien sääntöjen rikkominen
itsensä vahingoittaminen
toisten henkinen tai fyysinen loukkaaminen
päihteidenkäyttö
koulunkäynnin laiminlyöminen
perustarpeiden laiminlyöminen

Turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä rajoja voi perustella rakkaudella ja välittämisellä:

Koska haluan, että sinä pysyt terveenä…
Meidän perheessä ei hyväksytä käytöstä, joka vahingoittaa toista.
Koska olet oppivelvollisuusikäinen ja minä vanhempana olen vastuussa siitä, että sinä käyt koulua.

Nuorten seksuaalisuus

Murrosikä tarkoittaa kehitysvaihetta, jolloin ihmisen keho muuttuu lapsesta aikuisen näköiseksi. Hormonaaliset
muutokset saavat aikaan sen, että kehoon tulee omalle sukupuolelle tyypilliset muodot ja fysiologiset
toiminnot kypsyvät lisääntymisvalmiuteen. Murrosikä merkitsee voimakasta muutosta oman kehon seksuaalisissa
reaktioissa sekä omassa käyttäytymisessä suhteessa toiseen sukupuoleen.

Ennen kuin ihminen on saavuttanut kyvyn rakastaa ja nauttia seksuaalisuudesta, on hänen täytyy löytää
ensin itsensä. Samalla muodostuu oma identiteetti miehenä ja naisena olemiselle.

Seksuaalisuus on yhteiskunnassamme korostuneesti esillä, joten nuoret eivät sen vuoksi saa rauhassa kasvaa
omaan seksuaalisuuteensa. Myös seksuaalinen käyttäytyminen alkaa osalla nuorista yhtä aiemmin.

Monia nuoria seksuaalinen herääminen saattaa hämmentää ja huolestuttaa. Vaikka nuoren keho olisi kypsä
aloittamaan jo sukupuolielämän, eivät välttämättä tunne- elämän valmiudet riitä siihen liittyvän vastuun ja
sen seurausten käsittelemiseen.

Murrosikäisen oletetaan olevan kiinnostunut seurustelusta ja ehkä seksistäkin. Samoin arvellaan, että ihastus
suuntautuu vastakkaiseen sukupuoleen. Kaikkia seurustelu tai seksi ei kuitenkaan kiinnosta, eivätkä nämä
asiat ole suurimmalle osalle alle 17-vuotiaista edes ajankohtaisia.

Jokainen nuori on ainutlaatuinen ja erilainen. Murrosikäinen nuori hakee kehitystehtävässään tilaa itsenäistymiselle,
mutta tarvitsee edelleen tukea aikuistuakseen. Irtiottojen avulla nuorella tulee olla tilaa hakea omia seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja elämään liittyviä arvojaan ja identiteettiään. Nuori tarvitsee vanhempiensa tukea ja apua myös pohtiessaan sukupuolisuuttaan ja seksuaalista suuntautumista ja parisuhteen muotoutumista. 
Nuorella on oikeus saada pohtia omaa sukupuoltaan ja sen ilmaisemista sekä seksuaalisuuttaan. Hänellä on myös oikeus saada tietoa ja opetusta niihin liittyvistä asioista.

Nuori tarvitsee mahdollisesti aikuistuessaan uusia palveluja, joiden käytöstä hänellä ei ole aiempaa kokemusta
Erilaisista auttavista tahoista, seksuaaliterveyspalveluista, on hyvä puhua oman nuorensa kanssa ja opettaa
hoitamaan omaa terveyttään koskevia asioita pikkuhiljaa itse. Tietojen salaaminen tai tietoinen
kertomatta jättäminen saattaa enemminkin tuhota seksuaaliterveyttä kuin edistää sitä. Jos nuori on
esimerkiksi päättänyt aloittaa seksin, johon tarvitaan ehkäisyvälineitä (esim. yhdyntä), on tärkeää,
että hän osaa käyttää ehkäisyä. Seksiin ja ehkäisyyn liittyvissä asioissa on myös tärkeää muistaa kaikki sukupuolet,
seksuaalisuudet ja seksuaaliset suuntautumiset. Ei-heteroseksuaalit nuoretkin tarvitsevat tietoa ja taitoa suojautuakseen seksitaudeilta ja muilta seksin ikäviltä puolilta.

Tärkeää on puhua myös siitä, että seksi on aina vapaaehtoista ja molemminpuolista. Pakottaminen tai painostaminen ei ole koskaan hyväksyttävää
– silloin kyse ei ole seksistä vaan seksuaalisesta väkivallasta, esimerkiksi hyväksikäytöstä tai raiskauksesta.

Tagit: vanhemmuuden tuki, nuoren vanhempi