Työn ja perheen yhdistäminen

Perhe-elämän sujuva yhdistäminen työelämään parantaa koko perheen hyvinvointia. Työ ja perhe voivat parhaimmillaan olla toisiaan täydentävät, yksilön eri tarpeita tyydyttävät ja vuorovaikutuksessa olevat elämänalueet. Työ voi antaa toimeentulon lisäksi lisätä itsearvostusta, kehittää mahdollisuuksia ja tuoda positiivisia haasteita. Työn ja perhe-elämän yhdistämistä tukevia palveluita ovat mm. perhevapaat ja varhaiskasvatus.

Perhevapaat

Työntekijällä on oikeus saada työsopimuslain mukaan vapaaksi työstä aika, jolta hän saa äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Perhevapaiden tarkoituksena on oman lapsen hoito joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Muu pakottava perhesyy voi tarkoittaa muutakin perhettä äkillisesti kohdannutta tilannetta, joka vaatii työntekijän kotona oloa. Perhevapaisiin oikeutettuja ovat lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat vanhemmat. Tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeus myös sillä vanhemmalla, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. 

Lue asiasta lisää:

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/muut-vapaat-tyosta/perhevapaat

https://www.kela.fi/tyonantajat-perhevapaat

https://tem.fi/perhevapaat

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus Suomessa muodostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta, jotka tukevat lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapsia voidaan hoitaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti kunnallisissa palveluissa. Lisäksi vaihtoehtoja hoitojärjestelyille tarjoavat yksityiset päivähoitopalvelut, seurakunnat ja järjestöt.

Tutustu kuntien palveluihin kuntien omilta sivuilta. Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat vastaavat mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

Kouvola:  https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/paivahoito-ja-varhaiskasvatus/

Kotka: http://www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito

Pyhtää: http://www.pyhtaa.fi/fi/asukkaat/opetus-ja-varhaiskasvatus/paivahoito-ja-varhaiskasvatus

Hamina: https://www.hamina.fi/varhaiskasvatus-koulutus/varhaiskasvatus/

Miehikkälä ja Virolahti: https://www.miehikkala.fi/palvelut/sivistystoimi/varhaiskasvatus/

 

Lisätietoa perhe-elämän ja työn yhdistämisestä:

Perhe-elämän ja työn sujuva yhdistäminen parantaa hyvinvointia sekä kotona että työssä.

https://stm.fi/perhe-elama-ja-tyo

Työn ja muun elämän yhdistämistä voidaan helpottaa työaika- ja työjärjestelyillä, yksilöllisillä joustoilla sekä esimiehiä valmentamalla.

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ikajohtaminen/tyo-ja-muu-elama/

Perhe-elämän ja työn onnistunut yhteensovittaminen on kaikkien etu. Perhe ja työ -sivuilla voit tutustua hyviin käytäntöihin joilla edistetään työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvointia vahvistamalla työelämän ja koko yhteiskunnan perheystävällisyyttä.

https://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/

Työ ja perhe voidaan nähdä toisiaan täydentävinä, yksilön eri tarpeita tyydyttävinä ja vuorovaikutuksessa olevina elämäalueina.

https://tyoelamaan.fi/tukea-tyoelamassa/tyo-ja-perhe/